Медичне законодавство: права, документи, обов`язки, норми, акти.

медичне законодавство


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МСЕ

Медико-соціальна експертиза особи проводиться за його письмовому заявою або письмовою заявою його законного представника Заява подається на ім`я керівника БМСЕ. До заяви прілагакл ся направлення установи охорони здоров`я або органу соціального захисту населення, медичні документи, що підтверджують порушення його здоров`я.

Фахівці БМСЕ, які проводять медико-соціальну експертизу, розглядають подані відомості (клініко-функціональні, соціально-побутові, професійно-трудові, психологічні і други дані), проводять особистий огляд громадянина, оцінюють ступінь огрс ніченний його життєдіяльності і колегіально обговорюють одержані результати.

Підставами для визнання громадянина інвалідом є:

порушення здоров`я зі стійким розладом функцій організму. обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами;

обмеження життєдіяльності (повна або часткова втрата особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися або займатися трудовою діяльністю);

необхідність здійснення заходів соціального захисту громадянина. Наявність одного з вказаних ознак не є умовою, достатнім для визнання особи інвалідом.

Рішення про визнання особи інвалідом або про відмову у встановленні інвалідності приймається повним складом фахівців, які приймають експертне рішення, простою більшістю голосів.

Рішення оголошується громадянину, що проходив медико-соціальну експертизу, або його законному представнику.

Фахівці, які беруть експертне рішення, дають по ньому роз`яснення громадянину або його законному представнику.

У тих випадках, коли склад фахівців БМСЕ не може прийняти експертне рішення, акт огляду особи направляється в 3-х денний термін в головне бюро медико-соціальної експертизи (ГБМСЕ), яке приймає рішення з даного питання в установленому порядку.

У випадках, що вимагають застосування складних видів експертно-реабілітаційної діагностики, спеціальних методів обстеження, тестування, а також отримання додаткових відомостей, складається програма додаткового огляду, яка затверджується керівником БМСЕ і доводиться до відома заявника у доступній для нього формі.

Програма додаткового огляду може передбачати проведення додаткового обстеження в лікувально-профілактичному, реабілітаційному або іншій установі, отримання висновку головного бюро медико-соціальної експертизи, запит необхідної інформації, проведення обстеження умов і характеру професійної діяльності, соціально-побутового становища особи та інші заходи.

Після отримання даних, передбачених програмою додаткового огляду, фахівці БМСЕ приймають рішення про визнання особи інвалідом або про відмову у встановленні інвалідності.

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до установи заяви громадянина про визнання його інвалідом з доданими до неї документами.

Інвалідність 1 групи встановлюється на 2 роки, II і III груп - на 1 рік.

Особі у віці до 16 років категорія lt; дитина-інвалідgt; може встановлюватися терміном від 6 місяців до 2 років, від 2 до 5 років і до досягнення нею 16-річного віку відповідно до медичних показань, які затверджуються Міністерством охорони здоров`я і медичної промисловості Російської Федерації.

Причинами інвалідності є загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства, інвалідність з дитинства внаслідок поранення (контузії, каліцтва), пов`язана з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни, військова травма або захворювання, отримане в період військової служби, інвалідність, пов`язана з аварією на Чорнобильській АЕС, наслідками радіаційних впливів і особистою участю в деятелоності підрозділів особливого ризику, а також інші причини, встановлені законодавством Російської Федерації.

У разі відсутності документів про професійне захворювання, виробничу травму, військової травмі та інших обставин, передбачених законодавством Російської Федерації, установа встановлює, що причиною інвалідності є загальне захворювання, і одночасно сприяє особі в пошуку необхідних документів, після отримання яких змінюється причина інвалідності без додаткового очного огляду інваліда.

У разі визнання особи інвалідом фахівцями БМСЕ, які проводять медико-соціальну експертизу, у місячний термін розробляється індивідуальна програма реабілітації.

Програма затверджується керівником БМСЕ і в 3-денний сроі після її розробки направляється до органу соціального захисту населення.

Дані індивідуальних програм реабілітації інвалідів вводяться в банк даних головного бюро медико-соціальної експертизи.

Дані медико-соціальної експертизи особи і рішення фахівців, які проводили медико-соціальну експертизу, заносяться до протоколу засідання і акт огляду особи, які підписуються керівником БМСЕ, фахівцями, що приймали рішення, і завіряються печаткою БМСЕ.

Висновок консультанта, яка притягається до проведення медико-соціальної експертизи, перелік документів та основні відомості, що послужили підставою для прийняття експертного рішення, заносяться до акта огляду або долучаються до нього.

Виписка з акта огляду громадянина, визнаного інвалідом, направляється в орган, який здійснює пенсійне забезпечення, в 3-денний термін з дня встановлення інвалідності.

Особі, яку визнано в установленому порядку інвалідом, видаються довідка, що підтверджує факт встановлення інвалідності, а також індивідуальна програма реабілітації. Форми довідки та індивідуальної програми реабілітації інваліда затверджуються Міністерством соціального захисту населення Російської Федерації.

Особі, яка не визнаній інвалідом, на його бажання видається довідка про результати огляду.

Особі, яка має документ про тимчасову непрацездатність та визнаному інвалідом, група інвалідності та дата її встановлення відзначаються в листку тимчасової непрацездатності або в довідці, що засвідчує тимчасову непрацездатність, в тих випадках, коли листок тимчасової непрацездатності не видається

медичне законодавство


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МСЕ

Медико-соціальна експертиза особи проводиться за його письмовому заявою або письмовою заявою його законного представника Заява подається на ім`я керівника БМСЕ. До заяви прілагакл ся направлення установи охорони здоров`я або органу соціального захисту населення, медичні документи, що підтверджують порушення його здоров`я.

Фахівці БМСЕ, які проводять медико-соціальну експертизу, розглядають подані відомості (клініко-функціональні, соціально-побутові, професійно-трудові, психологічні і други дані), проводять особистий огляд громадянина, оцінюють ступінь огрс ніченний його життєдіяльності і колегіально обговорюють одержані результати.

Підставами для визнання громадянина інвалідом є:

порушення здоров`я зі стійким розладом функцій організму. обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами;

обмеження життєдіяльності (повна або часткова втрата особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися або займатися трудовою діяльністю);

необхідність здійснення заходів соціального захисту громадянина. Наявність одного з вказаних ознак не є умовою, достатнім для визнання особи інвалідом.

Рішення про визнання особи інвалідом або про відмову у встановленні інвалідності приймається повним складом фахівців, які приймають експертне рішення, простою більшістю голосів.

Рішення оголошується громадянину, що проходив медико-соціальну експертизу, або його законному представнику.

Фахівці, які беруть експертне рішення, дають по ньому роз`яснення громадянину або його законному представнику.

У тих випадках, коли склад фахівців БМСЕ не може прийняти експертне рішення, акт огляду особи направляється в 3-х денний термін в головне бюро медико-соціальної експертизи (ГБМСЕ), яке приймає рішення з даного питання в установленому порядку.

У випадках, що вимагають застосування складних видів експертно-реабілітаційної діагностики, спеціальних методів обстеження, тестування, а також отримання додаткових відомостей, складається програма додаткового огляду, яка затверджується керівником БМСЕ і доводиться до відома заявника у доступній для нього формі.

Програма додаткового огляду може передбачати проведення додаткового обстеження в лікувально-профілактичному, реабілітаційному або іншій установі, отримання висновку головного бюро медико-соціальної експертизи, запит необхідної інформації, проведення обстеження умов і характеру професійної діяльності, соціально-побутового становища особи та інші заходи.

Після отримання даних, передбачених програмою додаткового огляду, фахівці БМСЕ приймають рішення про визнання особи інвалідом або про відмову у встановленні інвалідності.

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до установи заяви громадянина про визнання його інвалідом з доданими до неї документами.

Інвалідність 1 групи встановлюється на 2 роки, II і III груп - на 1 рік.

Особі у віці до 16 років категорія lt; дитина-інвалідgt; може встановлюватися терміном від 6 місяців до 2 років, від 2 до 5 років і до досягнення нею 16-річного віку відповідно до медичних показань, які затверджуються Міністерством охорони здоров`я і медичної промисловості Російської Федерації.

Причинами інвалідності є загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства, інвалідність з дитинства внаслідок поранення (контузії, каліцтва), пов`язана з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни, військова травма або захворювання, отримане в період військової служби, інвалідність, пов`язана з аварією на Чорнобильській АЕС, наслідками радіаційних впливів і особистою участю в деятелоності підрозділів особливого ризику, а також інші причини, встановлені законодавством Російської Федерації.

У разі відсутності документів про професійне захворювання, виробничу травму, військової травмі та інших обставин, передбачених законодавством Російської Федерації, установа встановлює, що причиною інвалідності є загальне захворювання, і одночасно сприяє особі в пошуку необхідних документів, після отримання яких змінюється причина інвалідності без додаткового очного огляду інваліда.

У разі визнання особи інвалідом фахівцями БМСЕ, які проводять медико-соціальну експертизу, у місячний термін розробляється індивідуальна програма реабілітації.

Програма затверджується керівником БМСЕ і в 3-денний сроі після її розробки направляється до органу соціального захисту населення.

Дані індивідуальних програм реабілітації інвалідів вводяться в банк даних головного бюро медико-соціальної експертизи.

Дані медико-соціальної експертизи особи і рішення фахівців, які проводили медико-соціальну експертизу, заносяться до протоколу засідання і акт огляду особи, які підписуються керівником БМСЕ, фахівцями, що приймали рішення, і завіряються печаткою БМСЕ.

Висновок консультанта, яка притягається до проведення медико-соціальної експертизи, перелік документів та основні відомості, що послужили підставою для прийняття експертного рішення, заносяться до акта огляду або долучаються до нього.

Виписка з акта огляду громадянина, визнаного інвалідом, направляється в орган, який здійснює пенсійне забезпечення, в 3-денний термін з дня встановлення інвалідності.

Особі, яку визнано в установленому порядку інвалідом, видаються довідка, що підтверджує факт встановлення інвалідності, а також індивідуальна програма реабілітації. Форми довідки та індивідуальної програми реабілітації інваліда затверджуються Міністерством соціального захисту населення Російської Федерації.

Особі, яка не визнаній інвалідом, на його бажання видається довідка про результати огляду.

Особі, яка має документ про тимчасову непрацездатність та визнаному інвалідом, група інвалідності та дата її встановлення відзначаються в листку тимчасової непрацездатності або в довідці, що засвідчує тимчасову непрацездатність, в тих випадках, коли листок тимчасової непрацездатності не видається

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже