Медичне законодавство: права, документи, обов`язки, норми, акти.

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 30 червня 2000 р N 239О представники Міністерства ЗДРАВООХРАНЕНІЯРОССІЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ В федеральних ОКРУГАХВ метою реалізації державної політики на території Російської Федерації в області охорони здоров`я громадян, вдосконалення координації діяльності органів і учрежденійздравоохраненія щодо забезпечення громадян медичною і лекарственнойпомощью наказую: 1. УтвердітьПоложеніео представітелеМіністерстваздравоохраненія Російської Федерації в федеральному окрузі (Додаток) .2. Першому заступнику Міністра А.І. Вялкова: 2.1. До 1 вересня 2000 року внести пропозиції покандідатурам представітелейМіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерації в федеральних округах.2.2. До 1 жовтня 2000 року внести пропозиції про формірованііколлегіальних органів Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації в федеральних округах.3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю засобой.МіністрЮ.Л.ШЕВЧЕНКОПріложеніек ПріказуМіністерства здравоохраненіяРоссійской Федерацііот 30 червня 2000 р N 239ПОЛОЖЕНІЕО представники Міністерства ЗДРАВООХРАНЕНІЯРОССІЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ В ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГЕI. Загальні положения1. Представник Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації в федеральному окрузі (далі іменується представник) є посадовою особою, представляющімМіністраздравоохраненія Російської Федерації в межах соответствующегофедерального округа.Представітель сприяє реалізації державної політики області охорони здоров`я громадян, координації спільних усілійпо здійсненню конституційних прав на медичну допомогу, підвищення економічної стійкості та ефективності деятельностіучрежденій охорони здоров`я і медичної науки в пределахсоответствующего федерального округа.2. Обов`язки представника Міністерства здравоохраненіяРоссійской Федерації покладаються на одного з руководітелейфедеральних установ охорони здоров`я, підвідомчих МінздравуРоссіі і знаходяться у відповідному федеральному окрузі, посогласованію з повноважним представником Президента Російської Федерації відповідного федерального округа.3. Представник керується в своейдеятельностіКонстітуціей Російської Федерації, федеральними законами, указаміі розпорядженнями Уряду Російської Федерації-наказами іуказаніямі Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації, атакож Положенням про представника Міністерства здравоохраненіяРоссійской Федерації в федеральному округе.II. Основні завдання представітеля4. Основними завданнями представника є: сприяння координації діяльності органів виконавчоївлади суб`єктів Російської Федерації, органовместногосамоуправленія, органів управління охороною здоров`я, територіальних фондів обов`язкового медичного страхування, центрів державного санітарно - протівоепідеміческогонадзора, федеральних установ охорони здоров`я, медіцінскіхассоціацій по реалізації заходів в галузі охорони здоров`я-участь в здійсненні контролю за реалізацією федеральнихзаконов, указів, розпоряджень Президента Російської Федерації, постанов і розпоряджень Уряду Російської Федерації, наказів і вказівок Міністра охорони здоров`я Російської Федерації відповідному федеральному окрузі з питань развітіяздравоохраненія-забезпечення методичної помощьюруководітелейоргановуправленія охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації іфедеральнихучрежденійздравоохраненія, що знаходяться в відповідність федеральному округе.III. Функції представітеля5. Представник з метою вирішення покладених на нього задачосуществляет наступні функції: бере участь в забезпеченні контролю за діяльністю органовуправленія, учрежденійіорганізаційздравоохраненія, розташованих в федеральному окрузі, по реалізації державноїполітики в галузі охорони здоров`я-сприяє координації діяльності федеральних установ іорганізацій охорони здоров`я суб`єктів Російської Федерації, що входять до федерального округ, по виконання ними норматівнихправових актів Президента Російської Федерації, ПравітельстваРоссійской Федерації, Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації з питань забезпечення населення доступною ікачественно медичною допомогою, проведеніюеффектівнихпрофілактіческіх заходів-бере участь в підготовці і проведенні коллегійМіністерства охорони здоров`я Російської Федерації в федеральнихокругах-бере участь в роботі колегій органів управленіяздравоохраненіем суб`єктів Російської Федерації, що входять всоответствии федеральний округ-сприяє виполненіюфедеральних законів, указів, розпоряджень Президента Російської Федерації, постанов іраспоряженій Уряду Російської Федерації, наказів іуказаній Міністра охорони здоров`я Російської Федерації в відповідність федеральному окрузі по вопросамразвітіяздравоохраненія-бере участь в розробці проектів законодавчих та інихнорматівних актів в галузі охорони здоров`я-спільно сорганаміуправленіяздравоохраненіемітерріторіальнимі фондами обов`язкового медичного страхованіяучаствует в організації роботи по реалізації федеральних ірегіональних цільових програм в галузі охорони здоров`я в відповідність федеральному окрузі-забезпечує методичну допомогу з розробки та реалізації сзаінтересованнимі органами виконавчої властіпрограммкадрового забезпечення системи охорони здоров`я в соответствующемфедеральном окрузі, а також систему підвищення кваліфікації кадрів-сприяє координації проведення наукових досліджень вфедеральном окрузі, а також впровадження досягнень науки і техніки вмедіцінскую практику-вносить до відповідних федеральні органи виконавчоївлади пропозиції про заохочення посадових осіб, проводящіхактівную роботу з охорони здоров`я громадян в соответствующемфедеральном окрузі, а в разі необхідності - про застосування до німмер дисциплінарного стягнення-бере участь в розгляді пропозицій, заяв і жалобграждан відповідного федерального округу і приймає по німнеобходімие заходи-здійснює іниефункціі за дорученням Міністраздравоохраненія Російської Федераціі.IV. Права представітеля7. Представник має право: запитувати та одержувати в установленому порядку необходімиематеріали у керівників структурних підрозділів Міністерстваздравоохраненія Російської Федерації, федеральних учрежденійздравоохраненія, керівників органів управленіяздравоохраненіем, установ і організацій здравоохраненіясуб`ектов Російської Федерації, що входять в соответствующійфедеральний округ, з метою виконання покладених на нього функцій-направляти нарассмотреніеструктурних подразделенійМіністерства охорони здоров`я Російської Федерації, органовуправленія охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації, що входять до відповідного федеральний округ, листи, скарги іобращенія граждан.V. Організація і забезпечення деятельностіпредставітеля9. Керівництво діяльністю представітеляосуществляетМіністр охорони здоров`я Російської Федераціі.10. Інформаційне, документаційне, правове, матеріально-технічне забезпечення діяльності представника осуществляютсоответствующіе подразделеніяМіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерації.

медичне законодавство


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІПРІКАЗот 30 червня 2000 р N 239О представники Міністерства ЗДРАВООХРАНЕНІЯРОССІЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ В федеральних ОКРУГАХВ метою реалізації державної політики на території Російської Федерації в області охорони здоров`я громадян, вдосконалення координації діяльності органів і учрежденійздравоохраненія щодо забезпечення громадян медичною і лекарственнойпомощью наказую: 1. УтвердітьПоложеніео представітелеМіністерстваздравоохраненія Російської Федерації в федеральному окрузі (Додаток) .2. Першому заступнику Міністра А.І. Вялкова: 2.1. До 1 вересня 2000 року внести пропозиції покандідатурам представітелейМіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерації в федеральних округах.2.2. До 1 жовтня 2000 року внести пропозиції про формірованііколлегіальних органів Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації в федеральних округах.3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю засобой.МіністрЮ.Л.ШЕВЧЕНКОПріложеніек ПріказуМіністерства здравоохраненіяРоссійской Федерацііот 30 червня 2000 р N 239ПОЛОЖЕНІЕО представники Міністерства ЗДРАВООХРАНЕНІЯРОССІЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ В ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГЕI. Загальні положения1. Представник Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації в федеральному окрузі (далі іменується представник) є посадовою особою, представляющімМіністраздравоохраненія Російської Федерації в межах соответствующегофедерального округа.Представітель сприяє реалізації державної політики області охорони здоров`я громадян, координації спільних усілійпо здійсненню конституційних прав на медичну допомогу, підвищення економічної стійкості та ефективності деятельностіучрежденій охорони здоров`я і медичної науки в пределахсоответствующего федерального округа.2. Обов`язки представника Міністерства здравоохраненіяРоссійской Федерації покладаються на одного з руководітелейфедеральних установ охорони здоров`я, підвідомчих МінздравуРоссіі і знаходяться у відповідному федеральному окрузі, посогласованію з повноважним представником Президента Російської Федерації відповідного федерального округа.3. Представник керується в своейдеятельностіКонстітуціей Російської Федерації, федеральними законами, указаміі розпорядженнями Уряду Російської Федерації-наказами іуказаніямі Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації, атакож Положенням про представника Міністерства здравоохраненіяРоссійской Федерації в федеральному округе.II. Основні завдання представітеля4. Основними завданнями представника є: сприяння координації діяльності органів виконавчоївлади суб`єктів Російської Федерації, органовместногосамоуправленія, органів управління охороною здоров`я, територіальних фондів обов`язкового медичного страхування, центрів державного санітарно - протівоепідеміческогонадзора, федеральних установ охорони здоров`я, медіцінскіхассоціацій по реалізації заходів в галузі охорони здоров`я-участь в здійсненні контролю за реалізацією федеральнихзаконов, указів, розпоряджень Президента Російської Федерації, постанов і розпоряджень Уряду Російської Федерації, наказів і вказівок Міністра охорони здоров`я Російської Федерації відповідному федеральному окрузі з питань развітіяздравоохраненія-забезпечення методичної помощьюруководітелейоргановуправленія охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації іфедеральнихучрежденійздравоохраненія, що знаходяться в відповідність федеральному округе.III. Функції представітеля5. Представник з метою вирішення покладених на нього задачосуществляет наступні функції: бере участь в забезпеченні контролю за діяльністю органовуправленія, учрежденійіорганізаційздравоохраненія, розташованих в федеральному окрузі, по реалізації державноїполітики в галузі охорони здоров`я-сприяє координації діяльності федеральних установ іорганізацій охорони здоров`я суб`єктів Російської Федерації, що входять до федерального округ, по виконання ними норматівнихправових актів Президента Російської Федерації, ПравітельстваРоссійской Федерації, Міністерства охорони здоров`я Російської Федерації з питань забезпечення населення доступною ікачественно медичною допомогою, проведеніюеффектівнихпрофілактіческіх заходів-бере участь в підготовці і проведенні коллегійМіністерства охорони здоров`я Російської Федерації в федеральнихокругах-бере участь в роботі колегій органів управленіяздравоохраненіем суб`єктів Російської Федерації, що входять всоответствии федеральний округ-сприяє виполненіюфедеральних законів, указів, розпоряджень Президента Російської Федерації, постанов іраспоряженій Уряду Російської Федерації, наказів іуказаній Міністра охорони здоров`я Російської Федерації в відповідність федеральному окрузі по вопросамразвітіяздравоохраненія-бере участь в розробці проектів законодавчих та інихнорматівних актів в галузі охорони здоров`я-спільно сорганаміуправленіяздравоохраненіемітерріторіальнимі фондами обов`язкового медичного страхованіяучаствует в організації роботи по реалізації федеральних ірегіональних цільових програм в галузі охорони здоров`я в відповідність федеральному окрузі-забезпечує методичну допомогу з розробки та реалізації сзаінтересованнимі органами виконавчої властіпрограммкадрового забезпечення системи охорони здоров`я в соответствующемфедеральном окрузі, а також систему підвищення кваліфікації кадрів-сприяє координації проведення наукових досліджень вфедеральном окрузі, а також впровадження досягнень науки і техніки вмедіцінскую практику-вносить до відповідних федеральні органи виконавчоївлади пропозиції про заохочення посадових осіб, проводящіхактівную роботу з охорони здоров`я громадян в соответствующемфедеральном окрузі, а в разі необхідності - про застосування до німмер дисциплінарного стягнення-бере участь в розгляді пропозицій, заяв і жалобграждан відповідного федерального округу і приймає по німнеобходімие заходи-здійснює іниефункціі за дорученням Міністраздравоохраненія Російської Федераціі.IV. Права представітеля7. Представник має право: запитувати та одержувати в установленому порядку необходімиематеріали у керівників структурних підрозділів Міністерстваздравоохраненія Російської Федерації, федеральних учрежденійздравоохраненія, керівників органів управленіяздравоохраненіем, установ і організацій здравоохраненіясуб`ектов Російської Федерації, що входять в соответствующійфедеральний округ, з метою виконання покладених на нього функцій-направляти нарассмотреніеструктурних подразделенійМіністерства охорони здоров`я Російської Федерації, органовуправленія охороною здоров`я суб`єктів Російської Федерації, що входять до відповідного федеральний округ, листи, скарги іобращенія граждан.V. Організація і забезпечення деятельностіпредставітеля9. Керівництво діяльністю представітеляосуществляетМіністр охорони здоров`я Російської Федераціі.10. Інформаційне, документаційне, правове, матеріально-технічне забезпечення діяльності представника осуществляютсоответствующіе подразделеніяМіністерстваздравоохраненіяРоссійской Федерації.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже