Посадова інструкція лікаря педіатра школи рф. Дожностная інструкція медсестри в середній школі?

У своїй діяльності Лікар-педіатр керується Конституцією і законами РФ, Указами Президента України, рішеннями уряду РФ, рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, наказами і решеніямі- правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними актами школи (в тому числі цією інструкцією), трудовим договором, наказами і розпорядженнями директора школи.
Посадова інструкція лікаря педіатра школи РФ. Дожностная інструкція медсестри в середній школі?

Посадова інструкція лікаря педіатра школи

1. Загальні положення.

1.1. Лікар-педіатр призначається і звільняється з посади директором МОУ.
1.3 Лікар-педіатр повинен мати вищу середню професійну освіту без пред`явлення вимог до стажу роботи.
1.4. Лікар-педіатр підпорядковується безпосередньо директора ОУ.
1.5. У своїй діяльності Лікар-педіатр керується Конституцією і законами РФ, Указами Президента України, рішеннями уряду РФ, рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, наказами і решеніямі- правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними актами школи (в тому числі цією інструкцією), трудовим договором, наказами і розпорядженнями директора школи.

2. Функції

Основними напрямками діяльності Лікаря-педіатра є:
2.1. Організація і контроль за охороною праці та безпекою життєдіяльності вихованців і обучающіхся-
2.2. Організація і контроль харчування;

3. Посадові обов`язки

Лікар-педіатр виконує такі посадові обов`язки:
3.1. Веде спостереження за фізичним розвитком і станом здоров`я дітей, шляхом регулярних оглядів, зважування дітей, вимірювання їх зростання і т.д.-
3.2. Проводить детальних медичний огляд дітей з занесенням необхідних даних в особисту картку дитини-
3.3. Виділяє дітей, які потребують спеціального дослідження або лікуванні, направляє їх в поліклініку або іншої лікувальної установа-
3.4. Спільно з педагогами забезпечує збереження і зміцнення здоров`я учнів, проводить заходи, що сприяють їх психофізичному развітію-
3.5. Виділяє окремих дітей, які потребують більш поглибленого і систематичного лікарського контролю і здійснює необхідне спостереження за ними-
3.6. Надає лікувальну допомогу раптово захворіли в установі дітям-
3.7. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу, доводить до відома керівництва про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність організму обучающіхся-
3.8. Контролює і направляє роботу з фізичного виховання та загартовування організму дітей і по проведенню масових оздоровчих заходів-
3.9. Веде в установленому порядку документацію, звітність-
3.10. Здійснює нагляд за санітарним станом всіх приміщень ОУ, особливо кухні, місць зберігання продуктів-
3.11. Здійснює нагляд за гігієнічним режімом-
3.12.Проводіт санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, педагогів, батьків-
3.14.Проводіт інструктаж з педагогами по техніці безпеки, виконання санітарно-гігієнічних норм, попередження травматізма-
3.16. Контролює проходження співробітниками медичного осмотра-
3.17. Курирує роботу медичної сестри-
3.18. Оперативно сповіщає адміністрацію ОУ про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги-
3.19. Бере участь у роботі педагогічної ради ОУ і нарадах, що проводяться адміністрацією ОУ-
3.20. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють), а також педагогічним працівникам ОУ-
3.21. Проходить безкоштовні медичні огляди.
3.22. Лікар-педіатр працює за планом і графіком, узгодженим з директором ОУ.

4. Права.

Лікар-педіатр має право:

4.1. Брати участь в управлінні ОУ в порядку, передбаченому Уставом-
4.2. На захист професійної честі і достоінства-
4.3.Знакоміться зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи-надання відповідних пояснень.
4.4. Захищати свої інтереси самостійно і (або) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов`язаного з порушенням педагогом норм професійної етікі-
4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом-
4.6. Підвищувати свою кваліфікацію;

5.Відповідальність.

5.1. Лікар-педіатр несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством за невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ОУ, законних розпоряджень директора ОУ та інших локальних нормативних актів, прийнятих в ОУ, посадових обов`язків, встановлених цією інструкціей-
5.2. За завдані ОУ або учасникам навчального процесу у зв`язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов`язків Лікар-педіатр несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених ТК РФ або ГК РФ.

6. Взаємовідносини. Зв`язки за посадою.

Лікар педіатр :

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з -Часовий робочого тижня і затвердженим директором ОУ-
6.2 Отримує від директора ОУ і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документамі-
6.3 Працює в тісному контакті з педагогами, батьками вихованців - систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками ОУ.

Дожностная інструкція медсестри в середній школі?

Медична сестра освітнього закладу зобов`язана:

- надавати допомогу лікаря в проведенні медичних оглядів школярів і в реалізації всіх, призначених в результаті медичного огляду, заходів (підготовляти медичні карти школярів і заповнювати загальну частину карт-записувати анамнез учнів, скарги, відомості про перенесені захворювання, про щеплення, проводити антропометричні вимірювання, біопроб , визначати гостроту зору і слуху та вносити їх результати в медичну карту школяра - форму N 26- давати напрямки, за вказівкою лікаря школи, в лікувально-профілактичні установи для проведення додаткових лабораторних досліджень, для консультації з лікарями-фахівцями, для проведення лікувальної фізкультури, а також отримувати висновок від них);

- вести медичну обліково-звітну документацію. Доводити до відома вчителів результати медичних оглядів з рекомендаціями лікарів-фахівців.

- контролювати організацію раціонального режиму дня і харчування, гігієнічні умови навчання і виховання учнів, організацію трудового виховання (проводити щоденний обхід шкільних приміщень, звертаючи особливу увагу на санітарне утримання класів, навчальних кабінетів, місць занять фізкультурою, майстерень, стан штучної освітленості, температурного режиму, організацію провітрювання, дотримання тривалості змін і перерв між змінами, на розстановку парт (столів) в класах і верстатів у майстернях і т.д.).

- здійснювати контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму, виконанням санітарних вимог до технології приготування їжі, миття посуду, а також за дотриманням термінів реалізації продуктів і готової їжі-Щоденно перевіряйте персоналу харчоблоку на наявність гнійничкових захворювань, опіків і мікротравм, відзначаючи результати огляду в спеціальному журналі-контролювати проходження обов`язкових медичних оглядів персоналом харчоблоку.

- періодично відвідувати заняття з фізичного виховання з метою здійснення контролю за виконанням школярами правил особистої гігієни (відповідністю костюма, взуття тощо.) - перевіряти виконання вказівок лікаря про розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною культурою і відповідність фізичного навантаження станом здоров`я учнів, виявляти перші ознаки втоми школярів під час уроку фізичної культури, ставити до відома про це викладача і лікаря визначати щільність уроку.

- проводити роботу з профілактики травматизму (в т.ч. спортивного), обліку та аналізу (спільно з лікарем) всіх випадків травм.

- консультувати педагогічних працівників з питань маркування парт та розсаджування дітей за партами відповідно до зростання, зором і слухом, і в подальшому контролювати правильність їх розсаджування.

- запрошувати до лікаря школи учнів, які потребують повторних оглядах і лікуванні, контролювати відвідування школярами лікарів-фахівців лікувальних установ.

- організовувати і проводити профілактичні огляди учнів після канікул та інших випадків тривалої відсутності їх на заняттях.

- проводити після огляду лікаря і під його контролем профілактичні щеплення учням, попередньо сповіщаючи про це батьків, вести їх облік, а також облік і ізоляцію хворих школярів-проводити огляди, термометрію та інші заходи щодо контактували з інфекційними хворими дітей, повідомляти лікаря і директору школи , в дитячу поліклініку і санепідстанцію про кожний випадок інфекційного захворювання.

- контролювати проведення політехнічного навчання учнів, самообслуговування, а також позанавчальний додаткові заняття в групах продовженого дня.

- проводити спільно з лікарем амбулаторний прийом учнів, організовувати обстеження учнів на гельмінти і під керівництвом лікаря проводити дегельмінтизацію.

- здійснювати контроль за своєчасним і повним проходженням персоналом навчального закладу обов`язкових медичних профілактичних оглядів.

- проводити з учнями заняття в санітарних гуртках, здійснювати підготовку класних і загальношкільних санітарних постів, брати участь в змаганнях санітарних постів.

- вести облік і зберігання медичного інструментарію і медикаментів і прищепного матеріалу, стежити за своєчасним їх поповненням, нести відповідальність за збереження обладнання лікарського кабінету, медичного інвентарю та медикаментів.

Медична сестра має право

- повідомляти лікаря і керівнику навчального закладу про виявлені недоліки;

- видавати довідки про перенесені інфекційні захворювання і проведені щеплення учням, які від`їжджають в оздоровчі табори.

Здоров`я в школі

Школа є центром виховання здорового підростаючого покоління нашої великої Батьківщини. Вся санітарно-гігієнічна робота школи повинна входити в загальний план шкільної роботи. Робота з охорони і зміцненню здоров`я дітей та підлітків в школі повинна проводитися шкільним лікарем, директором школи і всім педагогічним персоналом.

Кожен учитель повинен бути постійним провідником всіх практичних санітарно-гігієнічних заходів у школі та сім`ї щодо гігієнічного виховання дітей і підлітків і організації педагогічного процесу відповідно до вимог шкільної гігієни. Кожен учитель зобов`язаний вести повсякденне спостереження за санітарним станом класної кімнати, в якій він проводить уроки, за санітарним станом навчальних посібників і всього обладнання класу, за всієї обстановкою, в якій проходить його педагогічна робота. Однак вчителю треба не тільки вести спостереження за санітарним станом класу, а й активно боротися за чистоту, провітрювання класної кімнати під час змін, за дотримання всіх вимог шкільної гігієни.

Однією з найважливіших функцій кожного вчителя є повсякденне спостереження за чистотою і охайністю учнів і за виконанням ними вимог особистої і громадської гігієни. Спостерігаючи за цим, учитель повинен вказувати дітям і підліткам на наявні у них в цьому відношенні недоліки і давати конкретні поради щодо їх усунення.

Медико-санітарне обслуговування школи покладається на шкільного лікаря. Шкільний лікар повинен бути органічним працівником школи і активно брати участь у всій її життя. У коло обов`язків шкільного лікаря входить:

1) охорона і зміцнення здоров`я учнів і забезпечення правильного їх фізичного розвитку;

2) раннє виявлення і попередження як загальної, так і інфекційної захворюваності серед учнів;

3) лікарський контроль і керівництво по створенню санітарно-гігієнічних умов у школі і вихованню культурно-гігієнічних навичок у учнів;

4) залучення вчителів, батьків і представників громадських організацій до активної роботи по охороні та зміцненню здоров`я учнів і підвищення рівня знань вчителів і батьків в області шкільної гігієни.

Шкільний лікар зобов`язаний систематично (не рідше двох разів на рік, особливо на початку навчального року) проводити поглиблені медичні огляди всіх учнів. В подальшому він проводить за допомогою директора школи або районного відділу народної освіти і місцевої поліклініки (медичного ділянки) або районного відділу охорони здоров`я необхідні лікувально-профілактичні заходи щодо зміцнення здоров`я учнів.

Спостерігаючи за станом здоров`я дітей і підлітків, шкільний лікар бере на особливий облік виявлених під час медичних оглядів ослаблених учнів, встановлюючи спільно з відповідними фахівцями систему спостереження і лікування їх. Поряд з цим шкільний лікар дає вчителям вказівки про те, як чинити з такими дітьми і підлітками, які заходи гігієнічного та педагогічного впливу повинен приймати щодо них учитель. Такі ж вказівки шкільний лікар дає батькам.

Крім сказаного, шкільний лікар організує за допомогою медичної сестри і вчителів проведення систематичних профілактичних оглядів учнів з метою виявлення дітей та підлітків, підозрілих по різним заразним захворюванням, і направляє їх до відповідних лікувальних установ для лікування. Шкільний лікар організує також проведення профілактичних і протиепідемічних заходів для попередження інфекційних захворювань серед учнів: запобіжні щеплення, точний і своєчасний облік і ізоляцію хворих і колишніх в контакті з хворою, спостереження за контактували дітьми і підлітками, дезінфекцію, сигналізацію, з`ясування причин неявки на заняття учнів і т. п. за допомогою дитячої поліклініки шкільний лікар спільно з медичною сестрою організовує і проводить лікувально-профілактичні заходи серед учнів (протирецидивне лікування маляріке, масову дегельмінтизацію, санацію порожнини рота і т. п.). Поряд з цим шкільний лікар надає учням лікувальну допомогу, яка потребує спеціальної поліклінічної обстановки, а також надає невідкладну медичну допомогу.

Шкільний лікар здійснює спостереження за фізичним вихованням учнів. У зв`язку з цим він повинен бути присутнім на заняттях та змаганнях з фізичної культури і спорту, а також проводити пропаганду загартовування дітей і підлітків в сім`ї. Шкільний лікар спільно з викладачем фізкультури виробляє розбивку дітей і підлітків на фізкультурні групи (основну, сильну і слабку), керуючись даними про стан їх здоров`я і фізичного розвитку. Особливу медичний нагляд з урахуванням реакцій учнів на заняття встановлюється за групою ослаблених дітей і групою, яка потребує корригирующей гімнастики.
Особливо істотна роль шкільного лікаря в гігієні педагогічного процесу. Він здійснює лікарський контроль над навчально-виховною роботою. Шкільний лікар відвідує уроки, перекладні випробування і іспити, а також позашкільні заняття для контролю за гігієнічними умовами їх проведення. Спільно з директором школи шкільний лікар розробляє режим школи і бере участь при розробці завідувачем навчальною частиною розкладу шкільних занять. Шкільний лікар консультує вчителів з питань гігієни навчальної та виховної роботи і встановлює спільно з ними особливий режим дня для окремих учнів.

Шкільний лікар проводить особисто і через шкільну медичну сестру систематичне спостереження за санітарним станом та благоустроєм школи, шкільного інтернату, земельного шкільного ділянки і за харчуванням дітей і підлітків. Він перевіряє також маркування шкільних парт і організовує через вчителів розсаджування дітей на парти відповідно до вимог шкільної гігієни, а також здійснює контроль за правильною посадкою учнів.

Дуже значна робота шкільного лікаря в напрямку організації побуту дітей і підлітків в сім`ї. В цьому напрямку шкільний лікар спільно з директором школи і вчителями розробляє план роботи з батьками по гігієнічної організації домашнього режиму і дозвілля дітей та підлітків, а також план роботи з батьківським шкільним активом.

Шкільний лікар входить до складу педагогічної ради школи з правом вирішального голосу і бере участь в його засіданнях, ставлячи на них на обговорення план санітарно-гігієнічної роботи і оздоровчих заходів в школі, а також звітні доповіді як про стан здоров`я учнів, так і з усіх питань охорони і зміцнення здоров`я дітей та підлітків. Шкільний лікар не обмежується етім- він зобов`язаний брати участь в обговоренні общепедагогических питань (підготовка до нового навчального року, режим школи, педагогічна пропаганда, перекладні випробування і іспити та ін.). План санітарно-гігієнічної роботи і оздоровчих заходів в школі шкільний лікар складає спільно з директором школи.

На шкільного лікаря покладається обов`язок лікарського обслуговування оздоровчої дитячої площадки і табори відпочинку, що знаходяться при школі.

Шкільний лікар має право тимчасово звільняти, при наявності відповідних медичних показань, окремих учнів від навчальних занять, а також (за домовленістю з директором школи) від перекладних випробувань.

Для проведення всієї медико-санітарної та лікувально-профілактичної роботи в середній школі є спеціальний лікарський кабінет, для якого директором школи відводиться постійне приміщення. Всю свою роботу шкільний лікар проводить узгоджено з педагогічним колективом і привертає до активної співпраці і допомоги актив школи і всю організовану громадськість школи (батьківський комітет, батьківські збори і профспілкові організації та ін.).

Для виконання всіх покладених на шкільного лікаря завдань і обов`язків на допомогу йому призначається шкільна медична сестра, яка працює під його безпосереднім керівництвом. При відсутності лікаря в школі медична сестра проводить поточну медико-санітарну роботу.

У тих школах, в яких немає спеціальних шкільних лікарів, медико-санітарне обслуговування їх здійснюється лікарями поліклінік, сільських медичних ділянок і лікарень.

Роль директора (завідувача) школи в роботі з охорони і зміцненню здоров`я учнів особливо істотна. Директор школи відповідає в повній мірі за санітарний стан шкільної будівлі та земельної ділянки школи, особисту гігієну дітей і підлітків і за проведення в школі санітарно-гігієнічних заходів і режиму, а також за гігієнічний і фізичне виховання учнів як невід`ємну органічну частину всього виховання в цілому. Директор школи зобов`язаний стежити за рівнем фізичного розвитку і стану здоров`я учнів. Він повинен забезпечити необхідні умови для своєчасного і правильного виконання шкільним лікарем і вчителями покладених на них в цьому відношенні обов`язків, а також за здійснення всіх санітарно-гігієнічних заходів в школі. Директор школи забезпечує напрям учнів до шкільного лікаря в спеціальний годинник згідно з календарним планом роботи лікаря. Директори (завідуючі) шкіл зобов`язані з`ясовувати шляхом бесіди з які у школу необхідні дані про нього (рівень розвитку, стан здоров`я і т. Д.).

Контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів в школах і інших дитячих установах здійснюється органами охорони здоров`я.

Як змусити лікарів йти в школу?

У концепції прописано введення спеціалізації «шкільно-дошкільна медицина» в інтернатурі і ординатурі. Справа в тому, що в даний час освітні заклади укомплектовані педіатрами лише на 49,3%. І це дані тільки по населеним пунктам з чисельністю жителів понад 25 тис. Осіб, а 6 млн дітей, що навчаються в малокомплектних сільських школах, вже практично повністю позбавлені подібного виду медичної допомоги. Шкільні лікарі там, де вони є, змушені працювати з подвійною-потрійною навантаженням, хоча за новими нормативами на кожного лікаря має припадати не більше 800 учнів. За даними фахівців, озвученим на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гігієна дітей і підлітків: історія і сучасність», в московських школах на одного лікаря нерідко доводиться до 1200 чоловік, а в окремих школах медичний персонал взагалі відсутня. Кількість вакансій в шкільній педіатрії оцінюється в 27 тисяч. Хоча щорічно російські медвузів випускають 4,5 тисячі дипломованих лікарів-педіатрів, вони не поспішають йти працювати в школу, просто не хочуть. - Навчання у ВНЗ побудовано, в першу чергу, на вивченні клініки, діагностики, методів лікування і реабілітації хворих дітей, тоді як робота в школі більше орієнтована на профілактику.

У дипломованих педіатрів немає мотивації йти працювати до навчальних закладів: адже там вони втрачають свої практичні навички власне лікувальної діяльності. До того ж в школі не дуже приваблива зарплата, немає перспектив кар`єрного росту. Все це грає роль при виборі місця роботи, - розповідає одна з авторів концепції розвитку шкільної медицини, голова Комісії підвищення професійної кваліфікації Російського товариства шкільної та університетської медицини і здоров`я, доцент кафедри гігієни дітей і підлітків ММА ім. І. М. Сеченова Наталія Ямщикова. Порочне коло Одна з ідей концепції полягає в тому, щоб відкрити кафедри післядипломної освіти на медсестринських відділеннях, яким сьогодні теж ніде до­-учіваться, щоб працювати в школі. Оскільки далеко не всі, хто збирається працювати або вже працює в школах, середніх спеціальних навчальних закладах і дитячих садах (умовно все це в концепції носить назву «шкільна медицина»), - дипломовані педіатри. Хоча, згідно з вимогами ліцензування для шкільних кабінетів, тільки вони можуть займати штатну посаду шкільного лікаря, однак значна частина шкільних лікарів потрапила на цю роботу з інших медичних спеціальностей, таких як терапія, неврологія, фтизіатрія, хірургія і так далі, не маючи педіатричного сертифіката.

З іншого боку, існує ціла армія незатребуваних фахівців з профілактики - випускників медико-профілактичних факультетів. Їм заборонено працювати шкільними лікарями, хоча рівень їх підготовки ні в чому не поступається педіатрам. Навчальні програми МПФ і педіатричного факультету збігаються на 90%, а навчальних годин з гігієни дітей та підлітків, гігієни харчування, дитячих інфекцій і епідеміології у перших навіть більше, однак випускників медпрофа «бракують» через недостатню бази по педіатрії. Підставою для цього служать суперечливі формулювання Держстандарту для випускника медико-профілактичного факультету, за яким «лікар-випускник за спеціальністю« Медико-профілактична справа »має право займати« лікарські посади, не пов`язані з безпосереднім веденням хворих ». Хоча тут же, параграфом нижче, можна прочитати, що «... кінцевою метою вузівської підготовки випускника МПФ (поряд з організацією та управлінням санітарно-епідеміологічною службою) є діагностика і лікування захворювань і патологічних станів». Логіки в цьому мало, проте випускників медпрофа брати на роботу шкільними лікарями заборонено. Які предмети потрібно «підтягнути» шкільним медикам? - Якщо об`єктивно проаналізувати недоліки підготовки фахівців, які працюють в школах, то всі вони зводяться до відсутності знань з профілактики та гігієни дітей і підлітків і фізіології дитячого віку. Причому, навіть якщо лікар пропрацював терапевтом в школі кілька років, сертифікат він все одно не отримає, тому що у нього немає первинної спеціалізації з педіатрії. Без перепідготовки на педіатричних кафедрах такий сертифікат не можуть отримати лікарі, які не пройшли інтернатуру за спеціальністю «педіатрія», якщо тільки вони не пропрацювали в освітній установі більше 10 років, - коментує Наталія Ямщикова складності з сертифікацією.

Погано, що майже всі шкільні медики не мають достатніх знань в області профілактики, хоча саме вона становить до 90% обсягу їх роботи, журяться фахівці. Крім базових знань з фізіології та психофізіології шкільний лікар також повинен мати підготовку з комунальної гігієни, плануванні і мікрокліматичним умов приміщень, водопостачання та гігієни харчування, у тому числі і тому, що в сучасних загальноосвітніх установах багато дітей-алергіків, що страждають на атопічний дерматити, викликаними порушеннями з боку органів травлення. Це актуально і для медсестер, які в освітні установи потрапляють як з хірургічної, так і з акушерської підготовкою, як правило, пропрацювавши певний час у дорослих стаціонарах. Такий набір знань і навичок, звичайно, мало відповідає профілактичної спрямованості роботи в освітній установі, але через сильний кадрового голоду вибирати не доводиться, та й педіатричні кафедри в багатьох медичних училищах просто відсутні. Зникаючий вид Запропоноване в концепції - лише частина заходів, які дозволять зробити більш стійким становище шкільної медицини. Поки негативні наслідки дефіциту кадрів і недостатнього рівня підготовки лікарів, що працюють в школах, в якійсь мірі компенсує поліклінічна педіатрія, але замінити шкільну медицину зовсім вона не може.

Завдання дільничних педіатрів, в першу чергу, не оздоровлювати, а лікувати, до того ж профілактика - не їхня «коник» і дуже погано оплачується. - Самі лікарі нам зізнаються, що профілактика їм невигідна. Тому що в рамках програм ОМС профілактичні послуги оцінюються в 1,5-2 рази нижче терапевтичних і реабілітаційних заходів, - розповідає головний науковий співробітник НДІ громадського здоров`я РАМН Леонід Чичерін. Дільничні не можуть і не повинні підміняти собою лікарів шкіл і дитячих садів. Їх функції різні і не взаємозамінні. Поки ми спостерігаємо протилежну тенденцію. Кількість шкільних лікарів стрімко скорочується. Ця професія непрестижна, непопулярна і нізкооплачіваеми. Чи не означає це, що скоро вона зникне зовсім? Кому ж тоді відповідати за здоров`я молодого покоління росіян?


Поділитися в соц мережах:

Cхоже